Ban đào tạo

BAN ĐÀO TẠO

Giám Đốc: Lm. Bruno Phạm Bá Quế – Tổng giáo phận Hà Nội

Phó Giám Đốc: Lm. Giuse Nguyễn Văn Diễm – Tổng giáo phận Hà Nội

Chánh Văn Phòng: Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu – Tổng giáo phận Hà Nội

Quản Lý:

1. Khoa Thần Học (Cổ Nhuế): Lm. Peter Trần Quang Diệu – Tổng giáo phận Hà Nội

2. Khoa Triết Học (Phùng Khoang): Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh – Tổng giáo phận Hà Nội

3. Lớp Tu Đức (Nhà Chung): Phó Tế Tô-ma Nguyễn Quang Cao – Tổng giáo phận Hà Nội

Giám Học:

1. Khoa Thần Học: Lm. Giuse Vũ Công Viện – Tổng giáo phận Hà Nội

2. Khoa Triết Học: Lm. Giuse Dương Hữu Tình – Giáo phận Hải Phòng

Đặc Trách Sinh Hoạt

1. Khoa Thần Học: Lm. Giuse Vũ Đình Viết – Giáo phận Hải phòng

2. Khoa Triết Học: Lm. Giuse Vũ Văn An – Tổng giáo phận Hà Nội

3. Lớp Tu Đức: Lm. Giuse Phùng Văn Thành – Giáo phận Hưng Hóa

Linh Hướng:

1. Khoa Thần Học:

  • Lm. Micae Nguyễn Hữu Thu Sj.
  • Lm. Gioan B. Nguyễn Gia Thịnh, OFM.

2. Khoa Triết Học:

  • Lm. Giuse Trịnh Duy Suýt Sj.
  • Lm. Giuse Phạm Văn Ninh, OP.

3. Lớp Tu Đức: Lm.

  • Tô-ma Vũ Quang Trung Sj.

PHÂN NHIỆM NIÊN HỌC 2022-2023
=== 000 ===

LỚP TU ĐỨC

STTHỌ TÊNCHỨC VỤ
1Giuse Vũ Quang Học (Gp. HN)Chủ nhiệm
2Tôma Nguyễn Quang Cao (Phó Tế – Gp. HN)Quản lý – Văn phòng – Phụng vụ.
3An-rê Phùng Văn Thành (Gp. HH)Giám Luật – Mục vụ – Thể thao.
4Tô-ma Vũ Quang Trung SjLinh hướng

PHÂN KHOA TRIẾT HỌC

STTHỌ TÊNCHỨC VỤ
1Giuse Nguyễn Văn Diễm (Gp. HN)Phó Giám đốc
2Giuse Vũ Đức An (Gp. HN)Giám luật – Thư viện
3Đaminh Nguyễn Văn Công (Gp. BN)Phụng vụ –  Mục vụ – Thể thao – Đồng hành lớp Triết II
4Giuse Nguyễn Văn Hinh (Gp. HN)Văn phòng – Quản lý – Thể Thao – Đồng hành lớp Triết I
5Giuse Phạm Văn Ninh, OPLinh hướng
6Giuse Trịnh Duy Suýt, Sj.Linh hướng

PHÂN KHOA THẦN HỌC

STTHỌ TÊNCHỨC VỤ
1Bruno Phạm Bá Quế (Gp. HN)Giám Đốc
2Phaolo Vũ Đình Viết (Gp. HP)Giám Luật – Phụng vụ
3Giuse Vũ Công Viện (Gp. HN)Giám Học – Đồng hành Thần IV
4Peter Trần Quang Diệu (Gp. HN)Chánh Văn Phòng – Quản Lý – Đồng hành lớp Thần III
5Peter Trần Mạnh Thiêm (Gp. PD)Đăc Trách Thư viện – Truyền Thông – Đồng hành lớp Thần II
6Fx. Ngô Quang Khải (Gp. BN)Đặc Trách Mục Vụ – Văn Hóa – Thể thao – Đồng hành lớp Thần I
7Micae Nguyễn Hữu Thu, SjTổng Linh Hướng – Linh hướng lớp Thần I&II
8Gioan B. Nguyễn Gia Thịnh, OFM.Linh Hướng lớp Thần III&IV