Ban đào tạo

BAN ĐÀO TẠO

Giám Đốc: Lm. Bruno Phạm Bá Quế – Tổng giáo phận Hà Nội

Phó Giám Đốc: Lm. Giuse Nguyễn Văn Diễm – Tổng giáo phận Hà Nội

Chánh Văn Phòng: Lm. Giuse Đỗ Văn Đức – Tổng giáo phận Hà Nội

Quản Lý:

1. Khoa Thần Học (Cổ Nhuế): Lm. Giuse Đỗ Văn Đức – Tổng giáo phận Hà Nội

2. Khoa Triết Học (Phùng Khoang): Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh – Tổng giáo phận Hà Nội

3. Lớp Tu Đức (Nhà Chung): Phó Tế Tôma Nguyễn Quang Cao – Tổng giáo phận Hà Nội

Giám Học:

1. Khoa Thần Học: Lm. Giuse Vũ Công Viện – Tổng giáo phận Hà Nội

2. Khoa Triết Học: Lm. Giuse Dương Hữu Tình – Giáo phận Hải Phòng

Đặc Trách Sinh Hoạt

1. Khoa Thần Học: Lm. Phêrô Trần Quang Diệu – Tổng giáo phận Hà Nội

2. Khoa Triết Học: Lm. Giuse Vũ Văn An – Tổng giáo phận Hà Nội

3. Lớp Tu Đức: Lm. Giuse Phùng Văn Thành – Giáo phận Hưng Hóa

Linh Hướng:

1. Khoa Thần Học:

  • Lm. Micae Nguyễn Hữu Thu, SJ.
  • Lm. Gioan B. Nguyễn Gia Thịnh, OFM.
  • Lm. Giuse Trần Trung Phụng, OFM.

2. Khoa Triết Học:

  • Lm. Giuse Trịnh Duy Suýt, SJ.
  • Lm. Giuse Phạm Văn Ninh, OP.

3. Lớp Tu Đức: 

  • Lm. Tôma Vũ Quang Trung, SJ.

PHÂN NHIỆM NIÊN HỌC 2022-2023

LỚP TU ĐỨC

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Giuse Vũ Quang Học (Gp. HN) Chủ nhiệm
2 Tôma Nguyễn Quang Cao (Phó Tế – Gp. HN) Quản lý – Văn phòng – Phụng vụ.
3 Anrê Phùng Văn Thành (Gp. HH) Giám Luật – Mục vụ – Thể thao.
4 Tôma Vũ Quang Trung Sj Linh hướng

PHÂN KHOA TRIẾT HỌC

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Giuse Nguyễn Văn Diễm (Gp. HN) Phó Giám đốc
2 Giuse Vũ Đức An (Gp. HN) Giám luật – Thư viện
3 Đaminh Nguyễn Văn Công (Gp. BN) Phụng vụ –  Mục vụ – Thể thao – Đồng hành lớp Triết II
4 Giuse Nguyễn Văn Hinh (Gp. HN) Văn phòng – Quản lý – Thể Thao – Đồng hành lớp Triết I
5 Giuse Phạm Văn Ninh, OP Linh hướng
6 Giuse Trịnh Duy Suýt, Sj. Linh hướng

PHÂN KHOA THẦN HỌC

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Bruno Phạm Bá Quế (Gp. HN) Giám Đốc
2 Phaolo Vũ Đình Viết (Gp. HP) Giám Luật – Phụng vụ
3 Giuse Vũ Công Viện (Gp. HN) Giám Học – Đồng hành Thần IV
4 Peter Trần Quang Diệu (Gp. HN) Đặc trách sinh hoạt
5 Giuse Đỗ Văn Đức (Gp. HN) Chánh Văn Phòng – Quản Lý – Đồng hành lớp Thần I
6 Peter Trần Mạnh Thiêm (Gp. PD) Đăc Trách Thư viện – Truyền Thông – Đồng hành lớp Thần III
7 Fx. Ngô Quang Khải (Gp. BN) Đặc Trách Mục Vụ – Văn Hóa – Thể thao – Đồng hành lớp Thần II
8 Micae Nguyễn Hữu Thu, SJ. Tổng Linh Hướng – Linh hướng lớp Thần II & III
9 Gioan B. Nguyễn Gia Thịnh, OFM. Linh Hướng lớp Thần IV
10 Giuse Trần Trung Phụng, OFM. Linh Hướng lớp Thần I