Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU – NĂM HỌC 2023-2024

 

THỜI KHOÁ BIỂU NGÀY THƯỜNG

 • Buổi sáng:
  • 04 giờ 45: Hiệu dậy
  • 05 giờ 15 – 06 giờ 45: Kinh sáng – Thánh lễ – Nguyện gẫm*
  • 07 giờ 00: Ăn sáng – Lao động
  • 08 giờ 00 -11 giờ 45: Giờ học trên lớp
  • 12 giờ 00: Cơm trưa
  • 13 giờ 00: Nghỉ trưa
 • Buổi Chiều:
  • 14 giờ 00: Hiệu dậy.
  • 14 giờ 15: Lần hạt, viếng Thánh Thể tại nhà nguyện riêng của lớp (thứ Sáu đầu tháng đi ĐTG trọng thể tại nhà nguyện chung)
  • 15 giờ 00: Học riêng – Giờ học thứ năm (nếu có)
  • 16 giờ 00: Thể thao (16 giờ 30, nếu thời tiết nắng nóng)
  • 17 giờ 00: Tắm giặt, học riênG
  • 18 giờ 15: Kinh chiều – Huấn đức tại hội trường (chiều thứ Hai, bề trên các GP. huấn đức, kinh chiều từ 18:0
 • Buổi tối:
  • 19 giờ 00: Cơm tối, xem tivi, dạo bộ…
  • 20 giờ 00: Chầu Thánh Thể – Xét mình – Kinh tối
  • 22 giờ 00: Nghỉ đêm

THỜI KHOÁ BIỂU NGÀY THỨ BẢY

 • Buổi sáng:
  • 04 giờ 45: Hiệu dậy
  • 05 giờ 15 – 06 giờ 45: Kinh sáng – Thánh lễ – Nguyện gẫm
  • 07 giờ 00: Ăn sáng
  • 08 giờ 00: Tổng vệ sinh – Học riêng (có thể có giờ chung)
  • 11 giờ 30: Lần hạt kính Đức Mẹ – Viếng Thánh Thể
  • 12 giờ 00: Cơm trưa
  • 13 giờ 00: Nghỉ trưa
 • Buổi chiều:
  • 14 giờ 30: Hiệu dậy
  • 15 giờ 00: Kinh trưa Tập hát
  • 16 giờ 00: Thể thao
  • 17 giờ 30: Tắm giặt
  • 18 giờ 15: Chầu Thánh Thể – Kinh chiều – Viếng Đức Mẹ
 • Buổi tối:
  • 19 giờ 00: Cơm tối
  • Kinh tối, xét mình (cá nhân)
  • 22 giờ 00: Nghỉ đêm

THỜI KHOÁ BIỂU NGÀY CHÚA NHẬT

 • Buổi sáng:
  • 05 giờ 00: Hiệu dậy – Vệ sinh – Thể dục
  • 05 giờ 30: Kinh sáng – Thánh lễ
  • 07 giờ 00: Ăn sáng – Dọn vệ sinh
  • 08 giờ 30: Học riêng và các kỹ năng mục vụ
  • 11 giờ 00: Chia sẻ Lời Chúa và Kinh Trưa
  • 12 giờ 00: Cơm trưa
  • 13 giờ 00: Nghỉ trưa
 • Buổi chiều:
  • 14 giờ 00: Đi dạo
  • 18 giờ 00: Hát Kinh chiều – Chầu Thánh Thể
 • Buổi tối:
  • 19 giờ 00: Cơm tối
  • Kinh tối, xét mình (cá nhân)
  • 22 giờ 00: Nghỉ đêm

THỜI KHOÁ BIỂU NGÀY LỄ TRỌNG

 • Buổi sáng:
  • 05 giờ 00: Hiệu dậy – Vệ sinh – Thể dục
  • 05 giờ 30: Kinh sáng – Thánh lễ
  • 07 giờ 00: Ăn sáng – Dọn vệ sinh
  • 08 giờ 30: Thể thao hoặc làm việc riêng
  • 11 giờ 40: Kinh trưa
  • 12 giờ 00: Cơm trưa
  • 13 giờ 00: Nghỉ trưa
 • Buổi chiều:
  • 14 giờ 30: Thức dậy – Việc đạo đức tự do
  • 15 giờ 00: Thể thao hoặc làm việc riêng
  • 18 giờ 00: Hát Kinh chiều – Chầu Thánh Thể
 • Buổi tối:
  • 19 giờ 00: Cơm tối
  • Kinh tối, xét mình (cá nhân)
  • 22 giờ 00: Nghỉ đêm