Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU

NIÊN HỌC 2022-2023

THỜI KHOÁ BIỂU NGÀY THƯỜNG

* Buổi sáng:

04 giờ 45: Hiệu dậy

05 giờ 15 – 06 giờ 45: Kinh sáng – Thánh lễ – Nguyện gẫm

07 giờ 00: Ăn sáng – Lao động

08 giờ 00 -11 giờ 45: Giờ học trên lớp

– 12 giờ 00: Cơm trưa

– 13 giờ 00: Nghỉ trưa

* Buổi chiều:

– 14 giờ 00: Hiệu dậy.

– 14 giờ 15: Lần hạt, viếng Thánh Thể tại nhà nguyện riêng của lớp (thứ Sáu đầu tháng đi ĐTG trọng thể tại nhà nguyện chung)

– 15 giờ 00: Học riêng – Giờ học thứ năm (nếu có)

– 16 giờ 00: Thể thao (16 giờ 30, nếu thời tiết nắng nóng)

– 17 giờ 00: Tắm giặt, học riêng… (giữ thinh lặng)

– 18 giờ 15: Kinh chiều + Huấn đức tại hội trường (chiều thứ Hai, bề trên các GP. huấn đức, kinh chiều từ 18:00)

* Buổi tối:

– 19 giờ 00: Cơm tối, xem tivi, dạo bộ…

20 giờ 00: Chầu Thánh Thể 30 phút (xét mình) – kinh tối

– 22 giờ 00: Nghỉ đêm

=======================================================

THỜI KHOÁ BIỂU NGÀY THỨ BẢY

* Buổi sáng:

04 giờ 45: Hiệu dậy

05 giờ 15 – 06 giờ 50: Kinh sáng – Thánh lễ – Nguyện gẫm

07 giờ 00: Ăn sáng

08 giờ 00 11 giờ 00: Tổng vệ sinh – Sinh hoạt theo tổ, lớp (có thể có giờ học trên lớp)

– 11 giờ 30: Lần hạt kính Đức Mẹ – Viếng Thánh Thể

– 12 giờ 00: Cơm trưa

– 13 giờ 00: Nghỉ trưa

* Buổi chiều:

– 14 giờ 30: Hiệu dậy

– 15 giờ 00 – 16 giờ 00: Kinh trưa Tập hát

– 16 giờ 00: Thể thao

17 giờ 30: Tắm giặt

– 18 giờ 15: Chầu TT – Kinh chiều – viếng Đức Mẹ

* Buổi tối:

– 19 giờ 00: Cơm tối

                    Kinh tối, xét mình (cá nhân)

– 22 giờ 30: Nghỉ đêm      

=======================================================

THỜI KHOÁ BIỂU NGÀY CHÚA NHẬT

* Buổi sáng:

05 giờ 00: Hiệu dậy + Vệ sinh + Thể dục

05 giờ 30: Kinh sáng + Thánh lễ

07 giờ 00: Ăn sáng + Dọn vệ sinh

08 giờ 30 – 11 giờ 30: Học riêng và các kỹ năng mục vụ…

– 11 giờ 45: Kinh trưa (giờ sáu)

– 12 giờ 00: Cơm trưa

– 13 giờ 00: Nghỉ trưa

– 14 giờ 00: Hiệu dậy

* Buổi chiều:

– 14 giờ 15 -18 giờ 00: Đi dạo theo nhóm (ít nhất hai người)

– 18 giờ 15: Hát Kinh chiều + Chầu Thánh Thể

* Buổi tối:

– 19 giờ 00: Cơm tối

– 20 giờ 00: Học riêng

– 22 giờ 00: Nghỉ đêm  Xét mình + Kinh tối cá nhân        

=======================================================