Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Hà Nội Mừng Lễ Quan Thầy

“Chủng viện là nơi đào tạo những mục tử có khả năng quản trị và coi sóc một cộng đoàn, đây cũng chính là công việc mà thánh Giu-se đã nhiệt tâm và trung thành thực hiện nơi gia đình thánh gia khi xưa. Chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi anh em chúng ta đây biết noi gương bắt chước Thánh nhân trong những sứ vụ của mình”. Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên đã ngỏ lời như trên trong Thánh lễ mừng kính thánh Giu-se, quan thầy Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội. Thánh lễ được cử hành vào lúc 18h00 ngày 20/3/2024, tại nhà nguyện Đức Mẹ La Vang, thuộc phân khoa Thần học, Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội.