Đức cha Giu-se Đỗ Quang Khang huấn đức chủng sinh Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội

Trong hai ngày 04 – 05/03/2024, Đức cha Giu-se Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã huấn đức quý thầy chủng sinh thuộc phân khoa Triết học và Thần học Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội.